Навчальне відео: Теплоенергетика

Теплові та атомні електростанції

Фільм знайомить вас із роботою теплових електростанцій. Ви побачите процес перетворення хімічної енергії палива в теплову, а потім у механічну. У фільмі демонструються чотири основні елементи електростанції. Даються основні характеристики роботи теплової машини. А на завершення порівнюються між собою теплові та атомні електростанції.

Парові турбіни

Більша частина електроенергії виробляється на атомних та теплових електростанціях. Основним двигуном для приводу електричних генераторів є парові турбіни. Про них і йдеться у фільмі. Демонструється принцип їхньої дії, будова різних типів турбін, розповідається про методи підвищення їхньої потужності.

Електричні методи вимірювання теплотехнічних величин

Теплові електростанції, які є комплексом складних агрегатів. Такий комплекс потребує належної уваги. Фільм розповідає про системи контролю теплових електростанцій. Ви дізнаєтеся, які параметри потребують першочергової уваги, які прилади вимірювання при цьому застосовуються і як влаштовані всі ці прилади.

Нестаціонарний тепло- і масообмін

З явищем тепломасообміну ми зустрічаємося на кожному кроці. І як правило, такий обмін є нестаціонарним. У кожному конкретному випадку він проявляється по-різному. Ви дізнаєтеся про основні положення теорії теплообміну, познайомитеся із поширеними в природі і техніці явищами нестаціонарного нагрівання, охолодження та масообміну.

Фільми підготовлено на основі кіноархіву відділу технічних засобів навчання НТУУ «КПІ»

Фільми знаходяться в мережі за адресою: ftp://inform.ntu-kpi.kiev.ua/video

Heat-power and atomic-power stations

The film shows how do the heat-power stations functions. You will see the conversion process of a chemical fuel energy into heat energy and then into mechanical. It will be demonstrated four basic elements of power stations. Also, will be given the principles of a heat engine functioning. And the comparison will be made between heat- and atomic-power stations.

Vapor prime movers

The major part of electrical power is produced at heat-power stations. The vapor prime movers are the main engine for electrical generators drive. The vapor prime movers will be the topic of the film. The principle of their functioning, the structure of their different types and the methods to increase their power will be demonstrated in this video.

Electrical measurement methods of heat engineering values

Heat-power stations are the complex of composite aggregates. Such complex demands attention. The film tells about the systems of heat-power stations’ control. You will learn which data demands principal emphasis, which equipment is used and how all these equipments are designed.

Non-stationary heat- and mass transfer

We continually meet the phenomenon of heat- and mass transfer. As a rule, such an exchange is non-stationary. In every specific case it appears in different ways. You will learn the conceptual issues of the heat transfer theory. You will learn a phenomena of non-stationary heating, cooling and mass transfer widely spread in nature and engineering.

The films are based on film archives of the EFD NTUU “KPI” and are available on: ftp://inform.ntu-kpi.kiev.ua/video