Навчальне відео: Геометрія

Геометрія та топологія. Топологія – це наука про геометричні властивості, які зберігаються при неперервних деформаціях фігур. У фільмі розповідається, зокрема, про гомеоморфізм, невиражені критичні точки, про топологічну теорію Морса.

Нарисна геометрія: заміна площин проекцій

Розповідається про перетворення проекційного креслення. Зокрема, про способи заміни площин проекцій, визначення натуральної величини відрізку та відстані від точки до прямої. Демонструються графічні схеми та розповідається про основні принципи проектування.

Нарисна геометрія: перетин поверхонь простих форм

Розповідається про побудову перетину двох циліндричних поверхонь, конуса і призми, двох похилих конусів, похилих циліндрів, похилих циліндра і конуса. Демонструється застосування способу концентричних перетинаючих сфер та способу ексцентричних перетинаючих сфер.

Нарисна геометрія: спосіб обертання

У фільмі розповідається про один з методів нарисної геометрії – спосіб обертання. Зокрема, про обертання навколо проектуючих прямих, обертання точки навколо прямої.

Односторонні та двосторонні поверхні

Поверхню можна представити як сукупність ліній. Ви дізнаєтеся про різницю між реальними поверхнями та їх геометричними ідеалізаціями, про будову різноманітних фігур та необхідність відрізняти сторони фігур одну від одної.

Основи об'ємно-просторової композиції

Фільм присвячено закономірностям побудови об'ємно-просторових форм в архітектурі. В ньому детально розглянуті такі теми, як геометричний вигляд форми, її величина, маса в архітектурі, фактура, світлотінь, положення у просторі, динаміка і ритм.

Фільми знаходяться в мережі за адресою: ftp://inform.ntu-kpi.kiev.ua/video/2008_10_Geometry/

Geometry and topology. Topology is a science of geometric properties saved during the constant deformation of a figure. The film is particularly about homeomorphism, unexpressed critical points, the topological Morse theory.

Descriptive geometry: alterations of projection planes

Here is told about the transformation of a projection drawing; in particular, of methods of projection plane alterations, methods of finding the actual size of a segment and the natural distance from the point to the right line. Graphical schemes will be shown and the basic design principles will be demonstrated.

Descriptive geometry: intersection of plane shapes’ surfaces

Here described a plotting of intersection of two cylindrical surfaces, cone and prism, two oblique cones, oblique cylinder, oblique cylinder and cone. The usage of the method of concentric intersected spheres and the method of eccentric intersected spheres are demonstrated.

Descriptive geometry: method of rotation

The film is about one of the methods of descriptive geometry – the method of rotation. In particular, about the rotation around projective lines, the rotation of point around line.

One-side and two-side surfaces

A surface could be imagined as a complex of lines. You will learn the difference between the real surface and their geometrical idealization, the design of different figures and the necessity to distinguish figures’ sides one from another.

The basics of volume-extensional composition

The film turns to conformity of volume-extensional forms’ designing in architecture. It is shown in detail the geometrical species of a form, its’ value, mass in architecture, finish, light and shade, space position, dynamics and rhythm.

Films are available at: ftp://inform.ntu-kpi.kiev.ua/video/2008_10_Geometry/