Навчальне відео: Матеріалознавство

ЗАКОН ВЗАЄМНОГО ПЕРЕХОДУ КІЛЬКІСНИХ ТА ЯКІСНИХ ЗМІН

У цьому фільмі розповідається про кількісні та якісні властивості різноманітних матеріалів. Ви дізнаєтеся про поняття кількості та якості матеріалів, про різницю між цими категоріями та про залежність кількості від якості.

КОНСТРУКЦІЙНІ ПОЛІМЕРНІ КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

Сучасний рівень розвитку технологій вимагає винайдення нових матеріалів із новими властивостями. У цьому фільмі розповідається про переваги конструкційних полімерних композиційних матеріалів, їх застосування, способи виготовлення таких матеріалів та їхній склад.

ВТОМА МАТЕРІАЛІВ

У фільмі детально розглядається процес руйнування матеріалів в результаті їх "втоми". Виводяться основні критерії міцності. Розповідається про причини та властивості старіння матеріалів, способи боротьби із цим процесом. Ви дізнаєтеся про шляхи вимірювання зістареності матеріалу та способи дослідження матеріалів на молекулярному рівні.

МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ МАТЕРІВЛІВ НА МІЦНІСТЬ

У фільмі демонструються практичні випробування різноманітних матеріалів на міцність. Розглядаються випробування певних якостей матеріалів відповідними методами. Також ви дізнаєтеся про теоретичні основи таких випробувань та їх призначення.

ПОЛІМОРФНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ МЕТАЛІВ

У цьому фільмі розповідається про явище поліморфізму. Наводяться приклади та розповідається про властивості таких перетворень. Детальна увага приділяється поліморфним перетворенням металів та властивостям цього перетворення. Розглядається природа поліморфізму.

РЕКРИСТАЛІЗАЦІЯ МЕТАЛІВ ТА СПЛАВІВ

У фільмі розповідається про будову кристалів металів. Розповідається про властивості металів з різноманітними текстурами та про застосування цих знань на практиці.

РОЗРАХУНОК СПОРУД З УРАХУВАННЯМ ПЛАСТИЧНИХ ВЛПСТИВОСТЕЙ МАТЕРІВЛІВ

Фільм повідає про застосування певних законів механіки на практиці, пружність та пластичність різних матеріалів, способи вимірювання цих характеристик та мету їх визначення.

ЕЛЕКТРОШЛАКОВА ТЕХНОЛОГІЯ

Фільм розповідає про технологію отримання металу високої якості та зварювання конструкції за рахунок використання теплоти шлакової ванни при проходженні крізь неї електричного струму. Також розповідається про те, як і де цю технологію використовують на практиці.

СІРІ, КОВКІ І ВИСОКОТРИВКІ ЧАВУНИ

Розповідається про структуру та склад чавунів та залежності їх властивостей від певного складу. Демонструються методи впливу на структуру чавуна в процесі його відливу.

Фільми з МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА знаходяться в мережі за адресою: ftp://inform.ntu-kpi.kiev.ua/video/2008_12_Material_science

THE LAW OF RECIPROCAL CONVERSION OF QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHANGES

In this film you will see the quantitative and qualitative properties of different materials. You will learn the concept of quantity and quality of materials, you wll see the difference between those categories and the dependence of the quantity from the quality.

CONSTRACTIVE POLYMERIC COMPOSITE MATERIALS

The modern level of technologies’ development calls for invention of new materials obtaining new properties. In this film you can see the advantages of constructive polymeric composite materials, their usage, attempts to manufacture those materials and their composition.

MATERIAL FATIGUE

The film shows in detail the process of materials failure as a result of their “fatigue”. The basic criteria of hardness are deduced. This film is also about the reasons and properties of materials’ aging treatment, the ways to control this process. You will learn the ways to test materials’ aging treatment and the methods of materials’ research at the molecular level.

MATHERIALS TEST METHODS FOR STRENGTH

The film demonstrates the operational strength tests for different materials. The tests of the particular materials’ properties by means of the correspondent methods are also shown in this video. You will learn of the theoretical foundations of those tests and their intended purpose.

POLYMORPHIC TRANSFORMATION OF METALS

This video is about the polymorphism effect. Here are the examples and here is told of the properties of such transformations. More attention is paid to the polymorphic transformations of metals and to its’ properties. Here you will see the nature of polymorphism.

RECRYSTALLIZING OF METALLS

Here is told about the structure of the metals’ crystals; the properties of the metals with different structures and the practical usage of those knowledge.

CONSTRUCTIONS’ ANALYSIS BY TAKING INTO ACCOUNT PASTE FORMING PROPERTIES OF MATERIALS

The film shows how to use the particular laws of mechanics in practice. This film is also about the elasticity and the plasticity of different materials; the methods to measure those properties and the intention of their measurements.

ELECTROSLAG TECHNOLOGY

This video shows how to get the high quality metal and how to weld a construction by means of the slag tank warms during the passage of an electric currant through it. Here is also told about where and how this technology is used in practice.

GREY, MALLEABLE AND HIGH-STRENGTH CAST IRONS

The film is about the structure of cast irons and the dependence of their properties on a particular structure. Here are the methods to influence the structure of a cast iron during pouring.

The films about the Material Science are available on: ftp://inform.ntu-kpi.kiev.ua/video/2008_12_Material_science